Vilken roll har medlemmarna i en hållbar coworkingmiljö? Det har forskare från Chalmers undersökt i ett forskningsprojekt finansierat av CMB, stiftelsen för byggandets management. A Working Labs medlemmar har deltagit i undersökningen.

Syftet med studien har varit att utforska medlemmarnas hållbara beteende i miljöerna. Forskarna har studerat i vilken mån personer som arbetar i coworkingmiljöer ser detta som ett sätt att vara hållbar i och med sin verksamhet. Är man mer “delningsbenägen”, köper mer ekologiskt, väljer bort flyget eller gör andra hållbara val? Hur hänger idén om att dela arbetsytor med varandra ihop med beteenden kopplat till hållbarhet?

Området hållbarhet och coworking är blygsamt beforskat idag och den här rapporten blir därför en viktig startpunkt. I fallstudien har data samlats in från intervjuer och observationer där tre beteenden hos medlemmarna har kunnat konkretiseras: produktivt beteende, prosocialt beteende och ansvarsfullt delande. Därefter har dessa brutits ner till 15 olika dimensioner av hållbart coworking-beteende. Identifieringen utgör en grund för att mäta och följa upp hållbart coworkingbeteende i framtiden.

Läs hela rapporten här

Sammanställning av identifierade dimensioner av hållbart coworking-beteende.